Embed in your Website

आफ्नो वेभसाईटमा निर्वाचन सम्बन्धि डाटा ईम्बेड गर्न तलको कोड राख्नुहोस् ।
प्रमुख/अध्यक्ष
उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
प्रमुख/अध्यक्ष
उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
प्रमुख/अध्यक्ष
उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
प्रमुख/अध्यक्ष
उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
Congress
अन्य

--

प्रमुख/अध्यक्ष
उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
----->

Need help on how to embed this code in to your website?

click here