प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश १(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)

दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १९३९१
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
गोमा तामाङ
सुनसरी-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६६०६
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४०६९
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११७५९
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९१४०
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८७८१
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८५६४
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८०६३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६४५३
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५३३३
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४९८७
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४६१
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४४४
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३१७२
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २९०१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २२८२
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १३८०
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११३६
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९१०
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
शोभा कार्की
ओखलढुङ्गा
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७१४
उमेर ३९
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५२६
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५००
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष